Please login to open the courses

Login Sign up

Управление на културни фестивали и събития – Учебна програма

12 Courses

Модул 01: Идентифициране на възможностите и разработване на проект за фестивал / събитие

0% completed

Модул 02: Генериране на нови идеи и иновации за фестивали / събития

0% completed

Модул 03: Провеждане на изследвания относно осъществимостта на нови фестивали / събития и въвеждането на иновации в съществуващи фестивали

0% completed

Модул 04: Въведение в управлението на фестивали / събития

0% completed

Модул 05: Управление на финансирането и бюджета на фестивали / събития

0% completed

Модул 06: Управление на доброволци. Привличане на специализирани доброволци

0% completed

Модул 07: Управление на притежатели / наематели на щандове, изложители и вериги доставчици

0% completed

Модул 08: Промотиране, маркетинг и социални медии

0% completed

Модул 09: Управление на качеството и риска – как да трансформираме слабостите във възможности

0% completed

Модул 10: Изграждане на консенсус

0% completed

Модул 11: Планиране и устойчивост

0% completed

Модул 12: Работа в мрежа и сътрудничество с организаторите на други фестивали / събития

0% completed

Cultural Festival & Event Management Curriculum: Online Learning Content

12 Courses

Module 01: Identifying opportunities for festivals and developing festivals or event proposal

0% completed

Module 02: Generating new ideas and innovation for festivals

0% completed

Module 03: Conducting a feasibility study for a new festival/for introducing innovation into existing festivals

0% completed

Module 04: “Cultural Festival and Event Planning, Organising, Promotion and Execution”

0% completed

Module 05: Finance, fundraising and budget management for festivals and events

0% completed

Module 06: Volunteer management and attracting specialised volunteers

0% completed

Module 07: Managing stall-holders, exhibitors, suppliers, stakeholders and service providers

0% completed

Module 08: Promoting, marketing and social media marketing

0% completed

Module 09: Quality and risk management – how to transform threats into opportunities

0% completed

Module 10: Building local consensus and engagement strategies for local young people

0% completed

Module 11: Planning for sustainability

0% completed

Module 12: Networking and collaboration with other festival organisers

0% completed