Постъпково ръковод- ство за валидиране на про- фесионална квалификация, придобита чрез неформал- но или самостоятелно учене

Въпреки че в България няма единна правна рамка за валидиране, обхващаща всички образователните сектори, валидирането е уредено в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и "Наредба № 2 за условията и процедурите за валидиране на професионални знания, умения и компетенции ".Един от основните приоритети на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) е да да се въведе система за валидиране на резултатите от обучението, за да се гарантира равнопоставеност образование и обучение, неформално обучение и неформално обучение. Освен това националният Стратегията за развитие на ПОО (2015-2020) определя като приоритет изграждането на а система за валидиране на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформалното и неформално обучение.
Утвърждаването на знания, умения и компетенции, постигнати чрез неформално и самостоятелно учене, обаче е един от приоритетите на Националната стратегия за учене през целия живот(2014-2020 г.), която предвижда въвеждането на всеобхватна система до 2018 г.

В България няма национална система за валидиране, обхващаща всички образователни сектори. Съгласно "Наредба № 2" валидирането включва следните два основни етапа: 

 • идентификация напрофесионалните знания, умения и компетенции, придобити от кандидата;
 • признаване на професионална квалификация или частична професионална квалификация (чл. 6, ДВ, бр No.96 / 2014).

Тези етапи са по - широко дефинирани в сравнение с определението, използвано в Препоръките на ЕС от 2012 г, където са определени четири етапа- идентифициране, документиране, оценка и сертифициране на умения и компетенции. Въпреки това, компонентите на дефиницията на ЕС са интегрирани в българската дефиниция. Например, първи етап (определяне на професионалните знания, умения и компетенции, придобити от кандидата) съответства на етапа на "идентифициране", както е определено в Препоръката на ЕС. Вторият етап (признаване на професионална квалификация или частична професионална квалификация) съответства на етапа на "сертифициране", както е определено в Препоръката на ЕС.

И двата етапа са последователни и хората могат да се възползват от тях в комбинация. Във всеки момент и по свое желание кандидатът може да прекрати процедурата за валидиране, а за да я стартира отново, кандидатът трябва да подаде нова молба в изпълняващата валидирането институция.
На този етап в България няма договорености за валидиране, включени в колективните трудови договори. В момента няма система за признаване на умения и компетенции, придобити от доброволци. Основните трудности по отношение на признаването на уменията и компетенциите, придобити от доброволците, са свързани с ограничената популярност в обществото. В този контекст Националната стратегия за младежта 2012-2020 предвижда въвеждането на "доброволен лиценз" като официален документ, удостоверяващ обстоятелствата, свързани с доброволчеството за младите хора. Въпреки това, частният сектор (чрез заинтересовани страни като работодателски организации и синдикати) все по-често участва в инициативи и проекти, насочени към разработване на национална система валидиране, като например проектът "Система за валидиране на неформално придобити знания, умения и компетенции - нова възможност за бъдещето" (2013-2015 г.), в който бяха включени обучения за осъществяване на валидиране.

Организациите и институциите, участващи в договореностите за валидиране и координацията са:

 • Министерство на образованието и науката - подготвя законопроекти за процедурите за валидиране, разработва насоки, следи и осигурява осигуряване на качеството на системата за валидиране;
 • Професионални гимназии, професионални училища, художествени училища, спортни училища, професионални колежи, както и центрове за професионално обучение (лицензирани от Националната агенция за професионално образование иобучение); да осигури процедури за валидиране;
 • Регионални инспекторати по образованието - наблюдават процедурите за валидиране в професионалните средни училища, художествени училища, спортни училища, професионални колежи;
 • Национална агенция за професионално образование и обучение - осигурява подкрепа на центровете за професионално обучение, осъществява мониторинг и контрол върху процеса на валидиране в центровете;
 • Министерство на труда и социалната политика и Държавната служба по заетостта - повишава осведоменост и организира информационни кампании;
 • Организации на работодателите - повишаване на информираността сред работодателите относно "валидирането" и информиране на членовете на организациите за възможностите и изискванията относно валидирането на неформално придобити знания, умения и компетенции;
 • Синдикатите - информират членовете си за възможностите и изискванията относно валидирането на неформално придобитите знания, умения и компетенции.

Референции:
ДОИ за придобиване на квалификация по професии – публикувани на интернетстраницата на НАПОО и на МОН

Кой може да заяви желание за валидиране на неформално придобити знания, умения и компетентности?

Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик, може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат.
Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала.
Възможните целеви групи са:

 • лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
 • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ;
 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;
 • младежи без призната професионална квалификация;
 • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

СЕРТИФИЦИРАНЕ – Какъв документ (и) за удостоверяване на придобитите знания, умения и компетенции ще получите след успешното приключване на процедурата

Съгласно чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗППО), валидирането на професионални знания, умения и компетентности е установяване и признаване на същите, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професия. В резултат от процеса на валидиране могат да бъдат получени:

 • Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация /по образец на Министерство на образованието и науката (МОН)/ - Кандидатът за свидетелство трябва да е работил минимум 6 месеца по избраната от него професия и това да е отразено в трудовата му книжка.
 • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия /по образец на МОН/.