Анализ и оценка на представеното портфолио и съставяне при необходимост на индивидуален план за допълване

Описание

Изготвеното портфолио с документи се разглежда и обсъжда от оценителна комисия на Валидиращата институция, за да се прецени доколко знанията и уменията на лицето съответстват на държавните образователни изисквания (ДОИ) по избраната професия и доколко легитимни са представените от кандидата доказателства. Комисията съставя протокол за съпоставяне на заявените от кандидата и описани в ДОИ компетентности (за всяка компетентност отделен протокол). Комисията завършва протокола със заключение: „съответната компетентност се признава“ или „съответната компетентност НЕ се признава, като се посочват резултати от учене, за които няма доказателства. На тази база се изготвя индивидуален план за допълнителни дейности и срокове на извършване.
В индивидуалния план се записват планираните дейности, тяхното съдържание, срокове за изпълнението им и очакваните резултати, с които представеното портфолио да доставя изчерпателни доказателства за придобиването на професионалната квалификация – обект на валидиране (например, дати за проверка на конкретни резултати от учене, дати за изпити за валидиране, срокове за допълнително обучение, дати за консултации и др.). В разговор с консултанта кандидатът може да направи промени в сроковете за изпълнение на плана, съобразно личните и служебните си ангажименти.

Предварителни/подготвителни действия

  • Информационна карта и формуляр на кандидата;
  • Личен картон;
  • Портфолио;

Помощни материали и средства

  • Списък на професиите - Списъкът на професиите за професионално образование и обучение е систематизирана структура от професии и специалности, по които се провежда професионално образование и обучение в България.
  • Държавни образователни стандарти по професии - съдържат описание на професията, резултатите от ученето (компетенции, знания, умения) и възможностите за професионална реализация.

Полезни връзки

  • Държавни образователни изисквания /ДОИ/

Next Step

  • Ако има компетентности, които не се признават - Стъпка 4 Допълващо обучение
  • Ако всички заявени компетентности се признават – Стъпка 7 Сертифициране