Допълващо обучение

Описание

В случай, че в анализа на Комисията за оценка на представените документи се констатира потребност от допълващо обучение, това ще бъде добавено в индивидуалния Ви план. Допълващото обучене може да е по теория и/или практика. Вашият консултант ще ви предложи подходящо обучение, съобразено с личните ви предпочитания и възможности (присъствена, дистанционна или смесена форма на обучение; в извънработно време; консултации с преподавател; др.).

Предварителни/подготвителни действия

  • Информационна карта и формуляр на кандидата;
  • Личен картон;
  • Портфолио;

Полезни връзки

  • ДОИ за придобиване на квалификация по професии – публикувани на интернетстраницата на НАПОО и на МОН – http://www.navet.government.bg/http://www.mon.bg/

Next Step

  • Стъпка 5 Проверка на знанията и уменията чрез изпитване по време на процедурата за валидиране