Проверка на знанията и уменията чрез изпитване по време на процедурата за валидиране

Описание

Ако кандидатът не разполага с документи за доказване на професионални знания, умения и компетентности, те могат да бъдат констатирани чрез изпит. Теоретичен изпит, който ще послужи за идентифициране на ниво на знания в областта на отделни компетенции и практически изпит за установяване на наличие и ново на практически умения.
Комисията попълва протокол за резултата от проверката на професионални знания, умения и компетентности за всяка компетентност, за която е проведено изпитване.

Предварителни/подготвителни действия

  • Предоставят се на място

Помощни материали и средства

  • Предоставят се на място

Полезни връзки

  • Предоставят се на място

Next Step

  • При изпълнен индивидуалния план - Стъпка 6 Изпити за придобиване на професионална квалификация
  • При неизпълнение на индивидуалния план - Стъпка 8 Прекъсване на процедура по валидиране